Profil spoločnosti

DAG SLOVAKIA, a. s. je modernou stavebnou spoločnosťou, ktorá vznikla v roku 2009 ako spoločnosť s ručením obmedzeným.

Krátke obdobie činnosti spoločnosti v roku 2009 bolo poznamenané dopadom zriaďovacích nákladov, potrebou vybavenia administratívnych priestorov, mzdovými nákladmi. Získané zákazky v období IV. štvrťroka sa priaznivo prejavili na výsledkoch spoločnosti až v priebehu roka 2010.

Záujem spoločnosti pokračovať v rozvoji nielen v oblasti ekonomických výsledkov, ale upevniť si pozíciu spoľahlivého obchodného partnera s výhľadom na získanie zákaziek aj v oblasti špeciálnych stavebných činností, zlepšenie zabezpečenia realizácií stavieb a v neposlednom rade v snahe skvalitniť služby, viedlo vedenie spoločnosti k rozhodnutiu o transformácií spoločnosti – na akciovú spoločnosť. Rozhodnutie bolo prijaté v posledných mesiacoch rok 2010 a zmena právnej formy v Obchodnom registri bola potvrdená v marci 2011.

Rok 2011 priniesol získanie nových zákazok, ktorých realizácia priniesla mimoriadne skúsenosti, ktoré sa v stavebníctve nezískavajú často a boli výzvou na mobilizáciu kapacít ako aj mimoriadnu koordináciu subdodávok. Príkladom je výstavba v európskom meradle unikátnej „Tkanivovej banky“ v rámci implementácie projektu UNLP Košice „Rekonštrukcia a modernizácia zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti“, ktorý bol financovaný z prostriedkov Európskej únie a štátneho rozpočtu pre Operačný program : Zdravotníctvo, kde súčasťou projektu bola výstavba „čistých priestorov“ spojená s dodávkou moderného a vysokosofistikovaného zdravotníckeho a laboratórneho vybavenia. Rok 2011 bol stabilizačným rokom a položil stabilný základ pre ďalší rozvoj spoločnosti v roku 2012.

V roku 2012 sa podarilo naplniť naše ambiciózne ciele. Spoločnosť získala nové zákazky, vďaka ktorým zvýšila svoj obrat. Získali sme oprávnenie na opravy elektrických zariadení, na odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení. So záujmom a prestížou sme sa odborne spolupodieľali na stavbách v rámci projektu Košice Európske  hlavné mesto kultúry.

V roku 2013 zaznamenávame nárast počtu realizovaných zákaziek a tiež zákaziek väčšieho rozsahu. Pri svojej činnosti sa zameriavame na vysokú kvalitu prípravy stavieb, dôsledný výber fundovaných subdodávateľov, dodržiavanie princípov ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci a zvyšovanie vzdelávania zamestnancov.

Rok 2014. Budovanie nadštandardných vzťahov nielen so súčasnými, ale i potenciálnymi zákazníkmi a partnermi a rozšírenie kolektívu o nových, vysoko kvalifikovaných pracovníkov sa stávajú pevným základom zabezpečujúcim rast a prosperitu, a taktiež spokojnosť našich obchodných partnerov.

Rok 2015. Začiatok rozbehu procesu na získanie špeciálnych oprávnení a certifikátov na zateplenie, plošiny a lešenia z dôvodu zabezpečenia odbornosti a sebestačnosti spoločnosti.