Prestavba mosta M7277 - Jakubov

Názov: Prestavba mosta M7277 - Jakubov
Dátum: 2023 - 2024
Miesto: cesta II/503 v obci Jakubov
Popis: prestavba mosta